قرارداد طراحی ست اداری تهران دیزاین

طرفین قرارداد :

اين قرارداد در تاریخ …………… فی مابين ………………….. که از این پس کارفرما نامیده می شود، از یک طرف و …………………. که ازاین پس در این قرارداد طراح نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در این قرارداد درج شده است، منعقد می گردد.

1) مشخصات نمایندگان طرفین :

1-1مشخصات طراح :         نام شركت : ……………….. نام نماينده : ………………….. سمت : ………………………..

                                   آدرس ایمیل: ………………. تلفن ثابت: …………………….. تلفن همراه: …………………..

1-2مشخصات کارفرما :      نام شركت : ……………….. نام نماينده : ………………….. سمت : ………………………..

                                   آدرس ایمیل: ………………. تلفن ثابت: ……………………. تلفن همراه: ……………………

تبصره _ نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام می گردد.

2) موضوع قرارداد :

– طراحی ست اداری شرکت کارفرما با مشخصات : ……………………………………………………

– طراحی سربرگ A4 و A5 ، پاکت هوایی، پاکت A4، طراحی کارت ویزیت.

– توضیحات موضوع قرارداد: ……………………………………………………………………………………………………………………

 3) مبلغ حق الزحمه قرارداد:

– هزینه طراحی ست اداری با مشخصات ذکر شده در بند (2) مبلغ ……………… ریال میباشد.
– هزینه طراحی ست اداری در زبان دوم معادل 30% مبلغ طراحی می باشد.
– بر اساس موارد فوق الذکر مبلغ کل قرارداد ……………….. ریال معادل (به حروف) ………………… تومان میباشد.

 4) مدت قرارداد :

– مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل به مدت ………….. روز کاری می باشد.

– زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت  ……………. روز کاری می باشد.

– مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی قرارداد پس از تایید توسط کارفرما حداكثر ………………… روز کاری می باشد.

– شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح گرافيك و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد میباشد.

– در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش قرارداد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته میشود.

5) شرایط پرداخت :

50% از مبلغ کل قرارداد در تاریخ عقد قرارداد نقدا بعنوان پیش پرداخت به طراح پرداخت میگردد.

50% از مبلغ کل قرارداد پس از تحویل طراحی اولیه به طراح پرداخت میگردد.

 6) تعهدات طراح :

– طراح متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی ، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

– طراح متعهد میگردد حداکثر تا 3 اتود طراحی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچيک از طرح ها، مبلغ پیش پرداخت که معادل 50% از مبلغ کل قرارداد میباشد را به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت. و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط طراح را ندارد.

– كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار طراح گرافيك قرار میگیرد از سوی طراح محرمانه تلقی میگردد و طراح گرافيك موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.

7) تعهدات کارفرما :

– کارفرما متعهد میگردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به طراح، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در بند 4 بر عهده نخواهد داشت.

– چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام نمونه هاى ديگر به طراح گرافيك بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.

– چنانچه بعد از تاييد اتود كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است،كارفرما انجام تغييراتى را در اتود درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام میگردد میباشد.

– کارفرما متعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.

– پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایل یا عکسی از طراحی های انجام شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.

– پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به طراح پرداخت میگردد.

8) فورس ماژور:

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

– هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. همچنین هرگاه بروز شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

* امید است این قرارداد برای طرفین سبب خیر و برکت گردد **

این قرارداد در 8 بند و دو نسخه در تاریخ ……………… به تایید و امضای نمایندگان کارفرما و طراح رسید و اعتبار آن از تاریخ عقد قرارداد به مدت 90 روز میباشد.

تماس